05-02-2021  Beste buurtbewoners van Witbrant Oost

Via dit bericht willen wij u op de hoogte brengen van de activiteiten  van de projectgroep Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg over de afgelopen weken. Zij houden zich bezig met de consequenties van de Netwerkanalyse Tilburg 2040 voor de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg.

De projectgroep opereert onder goedkeuring van de Belangenvereniging Witbrant-Oost en vanuit het bestuur is daarin Harrie Vermeer vertegenwoordigd. Daarnaast bestaat deze groep uit drie wijkbewoners nl. Peter Hollants, Wim Henderson en, als liason naar de wijkraad Reeshof,  Peter van de Wiel.

De enquête die in de wijk is uitgezet en waar u massaal op hebt gereageerd met daarbij veel vrije tekst hebben wij aangeboden aan de politieke partijen van onze gemeente voordat de gemeenteraad op 25 januari voor het infodebat over het raadsvoorstel bijeenkwam.

Onze insteek was:

- om de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg (BvVtV-weg) vooralsnog uit de plannen te halen omdat er nog voldoende alternatieven voorhanden zijn en wij (de bewoners volgens de enquête) zich ernstig zorgen maken over plannen met betrekking tot de BvVtV-weg.

- te benadrukken dat bewoners van Witbrant-Oost willen kunnen meepraten over de inhoud én over het proces daaromheen. Er moet VOORAF geïnformeerd en gecommuniceerd worden en we willen  niet ACHTERAF geconfronteerd worden met een besluit wat ooit in 2021 is genomen. Als projectgroep hebben wij deze digitale vergadering bijgewoond. Wat ons daarbij opviel was dat vrijwel alle partijen onze inbreng (uitslag van de enquête) hadden gelezen en onze inbreng serieus – met name de bewonersparticipatie - aan bod kwam. Op 26 januari hebben wij de politieke partijen dan ook  hiervoor onze dank uitgebracht.

Ook op 26 januari hebben wij overleg gevoerd met onze wijkwethouder Oscar Dusschoten. Wij vonden een luisterend oor maar het feit dat de BvVtV-weg pas in 2035 in beeld komt, en dat wij dán betrokken worden, moest ons geruststellen. Wij vinden echter dat wanneer de Cityring en de ringbanen worden aangepakt dit al direct gevolgen kan hebben voor de tangenten maar vooral ook voor de BvVtV-weg en dat daar nú al op moet worden geanticipeerd. Dus een totaalplan met daarin ook een financiële paragraaf zodat het geld niet op is als de laatste stappen uit het plan moeten worden uitgevoerd en we voor voldongen feiten komen te staan en alléén mee mogen praten over de verdere inrichting i.p.v. zoals we betogen ook de richting als geheel

Op 26 januari in de avond hebben wij ook deelgenomen aan het politiek café van de VVD en hebben we daar ook ons standpunt ingebracht. Het meenemen van de BvVtV-weg in het vervolgplan is voor de VVD welhaast een voldongen feit.

Op 27 januari is het raadsbesluit genomen. Bij het inzien van het Raadsvoorstel door de projectgroep, voordat de vergadering plaats vond,  bleek dat de BvVtV-weg nog gewoon in het voorstel stond.  De lijst LST heeft na overleg met ons op het laatste moment nog een amendement ingediend om de BvVtVweg voorlopig uit het besluit te halen. Dit amendement heeft het echter niet gehaald zoals u mogelijk uit de krant hebt kunnen vernemen. Zie hiervoor de bijlage. Wel is op inbreng van het CDA een referendum mogelijkheid aangenomen, om een soortgelijke situatie als met Wijkervoort is gebeurd te voorkomen. Het beeld dat uitgestraald wordt door de Raad is naar onze mening dualistisch. Enerzijds wordt aangegeven dat het denkrichtingen betreft (geeft de betreffende wethouder Mario Jacobs ook aan), anderzijds hanteren veel partijen nog steeds in hun toelichtingen de BvVtV-weg als uitgangspunt. Hoe dan ook: in het Raadsbesluit is de BvVtV-weg dus nog steeds opgenomen.Omdat ook diverse andere wijken  liggen aan de mogelijke omleidingen, bijvoorbeeld De Blaak het Wandelbos en Zorgvlied zijn wij nu bezig om daar aansluiting met de wijkraden tot stand te brengen om zo als een front onze belangen in de discussie te brengen.

Wij blijven de zaak volgen en mocht u nog aanbevelingen tips of adviezen hebben dan houden we ons aanbevolen.  
stukje in de krant van 02-02-2021 Klik hier 


27-01-2021
Mail naar de gemeente verzonden.
Klik hier >>> Beste raadsledenStukje in de krant van 13-01-2021

Klik hier >>>Brabants Dagblad (bd.nl)Update Ontwikkelingen Baron van Voorst tot Voorstweg                                   

Beste Bewoners,   11-01-2021

De afgelopen weken hebben we in het Brabants Dagblad gelezen wat de plannen zijn voor de Cityring en de Ringbaan West. De plannen roepen veel vragen op bij zowel de wijkraad als de bewoners van de wijk Hierbij een update met de onderdelen:

·         Raadsvoorstel ontleend aan het Raadsbesluit Gemeente Tilburg d.d. 24 november 2020;

·         Definitieve resultaten (inclusief antwoorden op de open vraag) uit de gehouden enquête.

·         Vervolgactiviteiten

Raadsvoorstel ontleend aan het Raadsbesluit Gemeente Tilburg
Op 25 januari vindt het info-debat plaats en op 1 februari is het debat en besluit in de Raadsvergadering. Ontleend aan het Raadsbesluit Gemeente Tilburg eind 2020.

Het college stelt de raad voor:

1. Op basis van de netwerkanalyse de volgende lijnen vast te stellen voor verdere concretisering:

a. Optimaliseren van de tangenten, oftewel het beter benutten van de buitenring voor vrachtverkeer en voor doorgaand autoverkeer, waarbij er met prioriteit gewerkt wordt aan de voorbereiding voor betere aansluitingen van de tangenten op het bovenregionale en het landelijk hoofdwegennet en op termijn de maximumsnelheid van 80 km/uur naar 100 km/uur wordt verhoogd;
b. Transformeren van de ringbanen en de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg tot een nieuwe binnenring als verdeler van het stedelijk autoverkeer en daarvoor de knooppunten Hasseltrotonde en spoorviaduct Ringbaan-Oost aan te pakken en daartoe in 2021 een voorbereidingskrediet aan de raad voor te leggen;
c. Integreren van de gehele cityring in een kwalitatieve en leefbare openbare ruimte met gegarandeerde bereikbaarheid van de binnenstad voor bewoners, bezoekers en bevoorrading, waarbij er zodanige maatregelen getroffen worden dat er sprake is van een maximumsnelheid van 30 km/uur en er uiterlijk in 2023 op de zuidelijke cityring nog maximaal 8.000 auto¿s per etmaal rijden;

2. De middellange en lange termijn programmering zoals opgenomen in de netwerkanalyse mee te nemen in de discussie over de verstedelijkingsopgave en daarmee direct de koppeling te maken met het T-MIP, de P&C cyclus en het MJP.

Een en ander wordt zoals eerder aangegeven binnen enkele weken in de Gemeenteraad behandelt.

Resultaten enquête Witbrant-Oost.

Onder de bewoners van de Witbrant-Oost is een enquête uitgezet. De respons was enorm: 143 respondenten hebben gereageerd, waarvoor dank! De resultaten zijn op deze site weergegeven.

Het resultaat is te lezen in bijlage (klik hier)

De reacties op de open vraag zijn te lezen in bijlage (klik hier)

Samengevat:

Ten opzichte van verdere vergroening en verdichting van de binnenstad is 44% van de respondenten het daar mee eens; 35% neutraal en is 7% van de respondenten het hier helemaal niet mee eens. Dit wordt anders als deze aanpassingen leiden tot mogelijk negatieve gevolgen voor de wijk. In dat geval is 88% van de respondenten tégen de planaanpassingen. Men maakt zich als bewoners zorgen over de gevolgen van de aanpassingen voor de wijk.

89% van de respondenten heeft behoefte aan uitgewerkte planvorming.
81% van de respondenten is van mening dat er door de Gemeente onvoldoende alternatieven bekeken zijn om de toenemende verkeersdruk als gevolg van de verdichting in het centrum te verlagen.
Met betrekking tot de snelheid van behandeling van de plannen in de Gemeenteraad, vindt 83 % van de respondenten dat e.e.a te snel gaat.

Vervolgacties
De wijkraad Reeshof (met Witbrant-Oost als deelwijk) heeft spreektijd  bij de informatiebijeenkomst van  de Raad van 11-1-2021. Daarbij zal nogmaals benadrukt worden dat “de wijkraad niet inhoudelijk wil praten maar dat het ons gaat om het proces. Er moet VOORAF geïnformeerd en gecommuniceerd worden en niet ACHTERAF geconfronteerd worden met een besluit wat ooit in 2021 is genomen.”.
Voor printversie  Klik hier

Nadere info volgt.Beste Bewoners,  05-01-2021

De afgelopen weken hebben we in het Brabants Dagblad gelezen wat de plannen zijn voor de Cityring en de Ringbaan West. In die verschillende artikelen staat in hoe men dit wil gaan realiseren. Onder andere dat het verkeer voortaan via Baroniebaan en Bredaseweg omgeleid gaat worden over de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg.

Ook deze week is een artikel in het Brabants Dagblad geplaatst. (bijlage…..). Dit artikel handelt over de brief richting de Gemeente en de Tilburgse politiek met als hoofdthema de gebrekkige communicatie vanuit de Gemeente en het verzoek tot uitstel van behandeling van de planvorming in de Gemeenteraad. Dit naar aanleiding van de brief (bijlage…..) die vanuit de Wijkraad Reeshof over deze materie is verstuurd.

Ondertussen is onder de bewoners van de Witbrant-Oost een enquête uitgezet. De respons is enorm; al 125 respondenten hebben gereageerd, waarvoor dank! Over de resultaten wordt binnenkort uitgebreider gecommuniceerd. Onderstaand is alvast het resultaat van de eerste gesloten vragen gegeven.

Ten opzichte van verdere vergroening en verdichting van de binnenstad is 40% van de respondenten het daar mee eens; 35% neutraal en is 12% van de respondenten het hier helemaal niet mee eens. Dit wordt anders als deze aanpassingen leiden tot mogelijk negatieve gevolgen voor de wijk. In dat geval is 85% van de respondenten tégen de planaanpassingen. Men maakt zich als bewoners zorgen over de gevolgen van de aanpassingen voor de wijk.
85% van de respondenten heeft behoefte aan uitgewerkte planvorming.
80% van de respondenten is van mening dat er door de Gemeente onvoldoende alternatieven bekeken zijn om de toenemende verkeersdruk als gevolg van de verdichting in het centrum te verlagen.
Met betrekking tot de snelheid van behandeling van de plannen in de Gemeenteraad, vindt 70% van de respondenten dat e.e.a te snel gaat.
Mede op grond daarvan wordt op soortgelijke wijze als vanuit de Wijkraad Reeshof, de Gemeente en de politiek benaderd met de bevindingen vanuit de enquête.


Beste Bewoners,
De afgelopen weken hebben we in het Brabants Dagblad gelezen wat de plannen zijn voor de Cityring en de Ringbaan West.
Het centrum moet verkeersluw worden, en groener. Een mooi en goed streven.
Graag willen wij dan ook jouw mening horen over de verkeersplannen, met de focus op de Baron van Voorst tot Voorstweg.
Enquête m.b.t. verkeersplan Binnenstad Tilburg met consequenties voor o.a. de Baron van Voorst tot Voorstweg en de aangrenzende wijk Witbrant Oost.

 

naar boven