Stukje in de krant van 13-01-2021

Klik hier >>>  Brabants Dagblad (bd.nl)Update Ontwikkelingen Baron van Voorst tot Voorstweg                                   

Beste Bewoners,   11-01-2021

De afgelopen weken hebben we in het Brabants Dagblad gelezen wat de plannen zijn voor de Cityring en de Ringbaan West. De plannen roepen veel vragen op bij zowel de wijkraad als de bewoners van de wijk Hierbij een update met de onderdelen:

·         Raadsvoorstel ontleend aan het Raadsbesluit Gemeente Tilburg d.d. 24 november 2020;

·         Definitieve resultaten (inclusief antwoorden op de open vraag) uit de gehouden enquête.

·         Vervolgactiviteiten

Raadsvoorstel ontleend aan het Raadsbesluit Gemeente Tilburg
Op 25 januari vindt het info-debat plaats en op 1 februari is het debat en besluit in de Raadsvergadering. Ontleend aan het Raadsbesluit Gemeente Tilburg eind 2020.

Het college stelt de raad voor:

1. Op basis van de netwerkanalyse de volgende lijnen vast te stellen voor verdere concretisering:

a. Optimaliseren van de tangenten, oftewel het beter benutten van de buitenring voor vrachtverkeer en voor doorgaand autoverkeer, waarbij er met prioriteit gewerkt wordt aan de voorbereiding voor betere aansluitingen van de tangenten op het bovenregionale en het landelijk hoofdwegennet en op termijn de maximumsnelheid van 80 km/uur naar 100 km/uur wordt verhoogd;
b. Transformeren van de ringbanen en de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg tot een nieuwe binnenring als verdeler van het stedelijk autoverkeer en daarvoor de knooppunten Hasseltrotonde en spoorviaduct Ringbaan-Oost aan te pakken en daartoe in 2021 een voorbereidingskrediet aan de raad voor te leggen;
c. Integreren van de gehele cityring in een kwalitatieve en leefbare openbare ruimte met gegarandeerde bereikbaarheid van de binnenstad voor bewoners, bezoekers en bevoorrading, waarbij er zodanige maatregelen getroffen worden dat er sprake is van een maximumsnelheid van 30 km/uur en er uiterlijk in 2023 op de zuidelijke cityring nog maximaal 8.000 auto¿s per etmaal rijden;

2. De middellange en lange termijn programmering zoals opgenomen in de netwerkanalyse mee te nemen in de discussie over de verstedelijkingsopgave en daarmee direct de koppeling te maken met het T-MIP, de P&C cyclus en het MJP.

Een en ander wordt zoals eerder aangegeven binnen enkele weken in de Gemeenteraad behandelt.

Resultaten enquête Witbrant-Oost.

Onder de bewoners van de Witbrant-Oost is een enquête uitgezet. De respons was enorm: 143 respondenten hebben gereageerd, waarvoor dank! De resultaten zijn op deze site weergegeven.

Het resultaat is te lezen in bijlage (klik hier)

De reacties op de open vraag zijn te lezen in bijlage (klik hier)

Samengevat:

Ten opzichte van verdere vergroening en verdichting van de binnenstad is 44% van de respondenten het daar mee eens; 35% neutraal en is 7% van de respondenten het hier helemaal niet mee eens. Dit wordt anders als deze aanpassingen leiden tot mogelijk negatieve gevolgen voor de wijk. In dat geval is 88% van de respondenten tégen de planaanpassingen. Men maakt zich als bewoners zorgen over de gevolgen van de aanpassingen voor de wijk.

89% van de respondenten heeft behoefte aan uitgewerkte planvorming.
81% van de respondenten is van mening dat er door de Gemeente onvoldoende alternatieven bekeken zijn om de toenemende verkeersdruk als gevolg van de verdichting in het centrum te verlagen.
Met betrekking tot de snelheid van behandeling van de plannen in de Gemeenteraad, vindt 83 % van de respondenten dat e.e.a te snel gaat.

Vervolgacties
De wijkraad Reeshof (met Witbrant-Oost als deelwijk) heeft spreektijd  bij de informatiebijeenkomst van  de Raad van 11-1-2021. Daarbij zal nogmaals benadrukt worden dat “de wijkraad niet inhoudelijk wil praten maar dat het ons gaat om het proces. Er moet VOORAF geïnformeerd en gecommuniceerd worden en niet ACHTERAF geconfronteerd worden met een besluit wat ooit in 2021 is genomen.”.
Voor printversie  Klik hier

Nadere info volgt.Beste Bewoners,  05-01-2021

De afgelopen weken hebben we in het Brabants Dagblad gelezen wat de plannen zijn voor de Cityring en de Ringbaan West. In die verschillende artikelen staat in hoe men dit wil gaan realiseren. Onder andere dat het verkeer voortaan via Baroniebaan en Bredaseweg omgeleid gaat worden over de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg.

Ook deze week is een artikel in het Brabants Dagblad geplaatst. (bijlage…..). Dit artikel handelt over de brief richting de Gemeente en de Tilburgse politiek met als hoofdthema de gebrekkige communicatie vanuit de Gemeente en het verzoek tot uitstel van behandeling van de planvorming in de Gemeenteraad. Dit naar aanleiding van de brief (bijlage…..) die vanuit de Wijkraad Reeshof over deze materie is verstuurd.

Ondertussen is onder de bewoners van de Witbrant-Oost een enquête uitgezet. De respons is enorm; al 125 respondenten hebben gereageerd, waarvoor dank! Over de resultaten wordt binnenkort uitgebreider gecommuniceerd. Onderstaand is alvast het resultaat van de eerste gesloten vragen gegeven.

Ten opzichte van verdere vergroening en verdichting van de binnenstad is 40% van de respondenten het daar mee eens; 35% neutraal en is 12% van de respondenten het hier helemaal niet mee eens. Dit wordt anders als deze aanpassingen leiden tot mogelijk negatieve gevolgen voor de wijk. In dat geval is 85% van de respondenten tégen de planaanpassingen. Men maakt zich als bewoners zorgen over de gevolgen van de aanpassingen voor de wijk.
85% van de respondenten heeft behoefte aan uitgewerkte planvorming.
80% van de respondenten is van mening dat er door de Gemeente onvoldoende alternatieven bekeken zijn om de toenemende verkeersdruk als gevolg van de verdichting in het centrum te verlagen.
Met betrekking tot de snelheid van behandeling van de plannen in de Gemeenteraad, vindt 70% van de respondenten dat e.e.a te snel gaat.
Mede op grond daarvan wordt op soortgelijke wijze als vanuit de Wijkraad Reeshof, de Gemeente en de politiek benaderd met de bevindingen vanuit de enquête.


Beste Bewoners,
De afgelopen weken hebben we in het Brabants Dagblad gelezen wat de plannen zijn voor de Cityring en de Ringbaan West.
Het centrum moet verkeersluw worden, en groener. Een mooi en goed streven.
Graag willen wij dan ook jouw mening horen over de verkeersplannen, met de focus op de Baron van Voorst tot Voorstweg.
Enquête m.b.t. verkeersplan Binnenstad Tilburg met consequenties voor o.a. de Baron van Voorst tot Voorstweg en de aangrenzende wijk Witbrant Oost.

 

naar boven