Lidmaatschap

Informatie met betrekking tot lidmaatschap Belangenvereniging Witbrant Oost

30 december 2021

De volgende informatie is van toepassing voor alle eigenaren van de woningen met
witgeschilderde buitengevels in de wijk Witbrant Oost, die gebouwd zijn door Osdo, Remmers,
Coolen en Kruijssen.

In de koopovereenkomst en leveringsakte van deze woningen, zijn een aantal kwalitatieve
verplichtingen en kettingbedingen opgenomen.

Deze kwalitatieve verplichtingen en kettingbedingen moeten door de koper bij elke vervreemding in eigendom
van het geheel of een gedeelte van het verkochte of de verlening daarop van enig zakelijk genotsrecht als
kettingbeding aan de nieuwe verkrijger in eigendom of zakelijk genotsrecht worden opgelegd.

Een van de kettingbedingen die in de koopovereenkomst en leveringsakte is opgenomen, is dat de
koper verplicht is toe te treden tot de Belangenvereniging Witbrant Oost, welke vereniging
statutair gevestigd is te Tilburg.

De koper is als lid verplicht tot nakoming van alle uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen.
Voor deze verplichtingen verwijzen wij u naar de volgende documenten:
• Uw koopovereenkomst en leveringsakte;
• Statuten Belangenvereniging Witbrant Oost (In te zien op de website www.witbrantoost.nl)
• Huishoudelijk Reglement Belangenvereniging Witbrant Oost
(in te zien op de website  www.witbrantoost.nl)

Opzegging lidmaatschap
De belangenvereniging van Witbrant Oost is echter geen vereniging van eigenaren, zoals bedoeld in
boek 5 van het Burgerlijk Wetboek.
Dit betekent dat iedere (hierboven genoemde) eigenaar zijn
lidmaatschap van Belangenvereniging Witbrant Oost conform Artikel 35, Boek 2 BW kan opzeggen.

De huidige statuten van Belangenvereniging Witbrant Oost kennen geen opzegmogelijkheid van het
lidmaatschap.
Dit betekent dat conform Artikel 36, lid 1, Boek 2 BW de opzegging dient te
geschieden tegen het einde van het boekjaar met een opzeggingstermijn van 4 weken.

Opzegging dient schriftelijk ingediend te worden bij de secretaris van de belangenvereniging.
(via mail: secretaris@witbrantoost.nl of per post: Ankeveenstraat 88, 5036 CC Tilburg

naar boven