Privacy Policy

Belangenvereniging Witbrant Oost hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Belangenvereniging Witbrant Oost houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
-          Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
-          Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
-          Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
-          Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
-          Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
-          Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als belangenvereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van de eigenaar(eigenaren) van een woning in Witbrant Oost Reeshof Tilburg (leden van de belangenvereniging die deelnemer zijn van het schilderfonds en/of jaarlijks contributie betalen), huurder(s) van een woning in Witbrant Oost, bewonercommissielid en/of vrijwilliger buurtpreventie en/of bewoner(s) die op vrijwillige basis deelnemen aan een andere commissie en/of activiteit in Witbrant Oost.

Persoonsgegevens van de hierboven genoemde personen worden door de Belangenvereniging Witbrant Oost verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-          Administratieve doeleinde;
-          Financiële administratie (schilderfonds, jaarlijkse contributie/WWO);
-          Bewonerscommissie, buurtpreventie en/of andere commissie in de wijk Witbrant Oost;
-          Communicatie over bijeenkomsten en/of vergaderingen (bewonerscommissie, Algemene Vergadering, informatieavond) en /of achtergrondinformatie die voor bewoners van de wijk Witbrant Oost van belang kan zijn (via e-mail, telefonisch of per post).

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-          De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de belangenvereniging Witbrant Oost en/of een commissie van de wijk Witbrant Oost de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-          Adres
-          Voornaam;
-          Tussenvoegsel;
-          Achternaam;
-          Telefoonnummer;
-          E-mailadres;
-          Nummer bank-/girorekening.

Uw persoonsgegevens worden door de Belangenvereniging Witbrant Oost opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-          Gedurende de periode dat u eigenaar/huurder bent van een woning in de wijk Witbrant Oost en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.


Zo kunnen wij gebruik maken van een derde partij voor:
-          Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
-          Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Belangenvereniging Witbrant Oost bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
-          Alle personen die namens Belangenvereniging Witbrant Oost van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
-          We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
-          We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
-          Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
-          We testen en evalueren minimaal 1 keer per jaar onze maatregelen;
-          Onze leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Cookies & Web beacons
Belangenvereniging Witbrant Oost gebruikt geen cookies en web beacons op haar website en applicaties.
Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer, mobiele telefoon of een ander apparaat worden geplaatst als u van onze website of van een van onze toepassingen of web-based software gebruik maakt.
Web beacons zijn kleine grafische afbeeldingen of ander web programmeercodes die kunnen worden opgenomen in de website en een van onze e-mailberichten.

Links naar andere websites
Wij wijzen u erop dat wanneer u zich via links op onze website toegang verschaft tot websites van derden, die geen eigendom zijn van Belangenvereniging Witbrant Oost, u zelf dient te letten op het privacy beleid van deze websites.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het privacy beleid van derden. U dient het privacy beleid van derden zelf te controleren en te beoordelen voordat u enige informatie over uzelf aan deze websites verstrekt.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact op met een van de bestuursleden van Belangenvereniging Witbrant Oost! De namen van de bestuursleden vindt u op de website van de belangenvereniging.

Contactgegevens Belangenvereniging Witbrant Oost

Secretariaat:                                     secretaris@witbrantoost.nl
Financiële administratie:              penningmeester@witbrantoost.nl
Schilderfonds:                                   webmaster@witbrantoost.nl

 

Stuur door via e-mailTwitterFacebookLinkedin

naar boven